Giải pháp đào tạo trực tuyến AI- Elearning:

AI Việt Nam cung cấp Hệ thống tổng thể đào tạo trực tuyến AI.elearning: Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS); Hệ thống quản lý nội dung học tập (Learning Content Management System - LCMS); Hệ thống Quản lý Thi và đánh giá kết quả; Hệ thống Quản lý lớp học trực tuyến; Hệ thống báo cáo/thống kê.

Khối cơ quan quản lý nhà nước:

AI-Elearning cung cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, các khóa học trực tuyến kết hợp phương thức truyền thống hỗ trợ kiểm tra, đánh giá, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, tin học, ngoại ngữ phù hợp với chuẩn chức danh và ngạch bậc công tác, có năng lực thực thi các nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu.
Áp dụng tại:
- Các sở chuyên ngành
- Ủy ban nhân dân các Quận/ Huyện
- Các Hiệp hội/ Tổ chức

Khối doanh nghiệp:

Với giải pháp đào tạo trực tuyến AI-Elearning tạo môi trường thuận lợi ứng dụng trong đào tạo, đánh giá, tuyển dụng và nâng cao chất lượng nhân lực. Các nội dung đào tạo được gắn với chức danh, vị trí công tác. Hệ thống đào tạo trực tuyến sẽ gắn kết với hệ thống quản lý nhân sự, tuyển dụng trực tuyến hình thành lên một hệ thống tổng thể.
Áp dụng tại:
- Các Tập đoàn/ Doanh nghiệp
- Các Ngân hàng/ Công ty Bảo hiểm/ Tổ chức tài chính
- Các Khách sạn
- Các Công ty xuất khẩu lao động, du học
- Các Bệnh viện

Khối giáo dục:

Hệ thống tổng thể đào tạo trực tuyến AI.elearning: Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS) ứng dụng rất hiệu quả tạo ra môi trường chung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường, gắn kết chặt chẽ với hệ thống quản lý, đào tạo tín chỉ, thực hành nghề giúp nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
Việc triển khai hoàn toàn đáp ứng yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Áp dụng tại:
- Các Trường Đại học/ Học viện
- Các Trường Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
- Các Trường Trung cấp/ Trung cấp nghề
- Các Trường Phổ thông ( Cấp 1,2,3)
- Các Trung tâm đào tạo