Cung cấp chương trình đào tạo:

AI Việt Nam cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng khung chương trình đào tạo và cung cấp các chương trình đào tạo cho từng đối tượng học viên.
• Các chương trình, môn học cho học sinh
• Các chương trình kiến thức nâng cao
• Bồi dưỡng kiến thức giảng viên
• Các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học và các kiến thức bổ trợ khác.